Strandpaviljoen & Restaurant

Jeanzz

Jeanzz

Website Disclaimer

ALGEMEEN
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.jeanzz.nl en op alle websites die hiernaar zijn doorgelinkt. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.
GEBRUIK VAN DE JEANZZ WEBSITE
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Strandpaviljoen/Restaurant Jeanzz V.O.F. zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Strandpaviljoen/Restaurant Jeanzz V.O.F. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Strandpaviljoen/Restaurant Jeanzz V.O.F. garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Strandpaviljoen/Restaurant Jeanzz V.O.F. wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.
INFORMATIE VAN DERDEN, PRODUCTEN EN DIENSTEN
Wanneer de Jeanzz website links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet automatisch dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Strandpaviljoen/Restaurant Jeanzz V.O.F. worden aanbevolen. Strandpaviljoen/Restaurant Jeanzz V.O.F. aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Strandpaviljoen/Restaurant Jeanzz V.O.F. niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.
INFORMATIE GEBRUIKEN
Strandpaviljoen/Restaurant Jeanzz V.O.F. behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op andere wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Strandpaviljoen/Restaurant Jeanzz V.O.F. of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik.
WIJZIGINGEN
Strandpaviljoen/Restaurant Jeanzz V.O.F. behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.
TOEPASSELIJK RECHT
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.